Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni | Aly Foods

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

ALY  FOODS (ALYFOODS GIDA AŞ) 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

Aly Foods olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) uyarınca kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda ve KVKK ile sair mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Bu doğrultuda, kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, açıklanacak, aktarılacak, devralınacak, elde edilebilir hâle getirilecek, sınıflandırılacak, üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılacaktır.

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler

 

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 

Veri Sahibi         

Veri Kategorisi

Veri Türleri

Müşteri/Alıcı

Kimlik

Ad-Soyad

Finansal Bilgiler

Ödeme Bilgileri

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Log Kayıtları, Hesap Kullanıcı Bilgileri, Cihaz MAC Adresi

Müşteri İşlem Bilgileri

Alışveriş/Sipariş Bilgileri, Satın alınan ürün, teslim biçimi, işlem tarihi, tercih edilen ödeme türü

İletişim

Adres, E-posta, Telefon / Cep Telefonu,

Çalışan Adayı

 

Kimlik

Ad-Soyadı, Kimlik Bilgisi, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Aile Yakını Bilgisi, Medeni Hali

İletişim

Adres, E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Özgeçmiş

Özgeçmiş Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Ehliyet Bilgisi

Potansiyel Müşteri/Çevrimiçi Ziyaretçi

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Log Kayıtları,Cihaz MAC Adresi

Çalışan

Kimlik

Ad-Soyad, T.C Kimlik Numarası, Kimlik Bilgileri, İmza Bilgisi

Özlük

SGK Bilgisi, İSG Bilgisi, Sertifika Bilgisi

Sağlık Bilgisi

Sağlık Bilgisi

İletişim

Adres (iş), E-Posta, Cep Telefonu

Görsel/İşitsel Bilgi

Fotoğraf

Finansal Bilgiler

Hesap Bilgileri

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası; sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi; iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, iş başvurusu yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerimize dair kalite takibinin sağlanması; tedarik edilen ürünlerin takibi; Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; ürün ve hizmetlerin lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları ve müşteri ilişkileri politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza; ürün tesliminin gerçekleştirilmesi satış ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi amacı ile kargo şirketlerine, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. Yurt Dışına Aktarım

 

Müşterilere ait kişisel veriler, KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize ve ürün yetkili servislerine, teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan sistemlere işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz yurt dışına aşağıdaki koşullar dahilinde aktarılabilecektir:

 

-Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde veya

-Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak kanunda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının bulunması halinde; Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve (ii) Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda Aly Foods’un ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; Şirketimiz ile sair şekillerde irtibata geçmeniz, müşteri hizmetlerimizden faydalanmanız, üyelik formlarını doldurmanız, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak alanları doldurmanız, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemlerini kullanmanız, ürün ve hizmetlerimizi satın almanız, öneri ve değerlendirme sunmanız, Şirketimiz ile aranızda bir sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için üçüncü kişilerce bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi ve benzeri yöntemlerle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edileceği Süre

 

KVKK’ya uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirket’imiz tarafından KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir. Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesı̇ ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edı̇lmesı̇ Hakkında Kanun başta olmak üzere her türlü mevzuat kapsamındaki sorumluluklarımız saklıdır.

 

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız ve Başvurunuz

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak;

 

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi (tercihen web sitemizde yer alan başvuru formundaki bütün bilgileri doldurmak suretiyle); ‘‘Macun Mah. Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi 4.  Blok No: 136 Yenimahalle/Ankara’’ adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile ………………….  şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirket’imize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@alyfoods.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

 

Başvurunuzda;

 

 1. a) Adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası; yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

 

KVKK’nın 11. maddesinde tanınan haklar kapsamında, veri sahibi olarak, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre cevabı en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde iletecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini bildiririz. Başvurunuza, Şirketimiz tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usuli şartlar sağlanarak cevap verilecektir.

 

Şirket                          : ALYFOODS GIDA AŞ

Adres                         : Macun Mah. Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi 4. Blok

                                      No: 136 Yenimahalle/ANKARA

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

ALYFOODS GIDA AŞ (“Şirket”, ‘‘Aly Foods’’, ‘‘Aly’’) olarak sahip olduğumuz internet sitemizin ("İnternet Sitesi") ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize güvenli bir hizmet sunabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve çerez hizmetini kullanmaktayız. Bu politika, internet sitemizdeki kullanıcılarımızın, hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezlerin nasıl kullanıldığının açıklanması için oluşturulmuştur. Aly Foods bünyesinde sizlere sağlamış olduğumuz hizmetler ve web sitemizi ziyaret etmeniz kapsamında Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır. Buna ek olarak, Shopify mağazamızdan alışveriş yapmanız halinde, Shopify’a ait çerez politikasını da incelemenizi tavsiye etmekteyiz. Çerez ve sair teknolojilerin kullanılması yoluyla, bazı kişisel verileriniz toplanabilir. Kullanıcıların web sitemizi kullanması, hizmetlerimizden faydalanması veya sitemizi ziyaret etmesi durumunda, tarafınız ile eşleştirilemeyecek (kişisel olmayan) IP adresi gibi bazı teknik bilgiler çerez teknolojisi aracılığı ile otomatik olarak kaydedilecektir.

 

Çerez Nedir ve Hangi Amaçlar Doğrultusunda Kullanılır?

 

Çerez, internet tarayıcınız aracılığı ile erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen ve hareketlerinizin hatırlanmasını sağlayan küçük veri depolama dosyalarıdır. Küçük veri depolama dosyalarında, internet sitesi gezintilerinize ait veriler saklanır ve tekrar aynı internet sitesini ziyaret etmeniz halinde ise ziyaretinize yönelik veriler, veri depolama dosyası tarafından hatırlanacağından ilgili internet sitesinin ve diğer internet sitelerinin de size uygun hizmetin, ürün ve tekliflerin sağlanması ve internet sitelerinin tarafınızca daha etkili bir biçimde kullanılması amacı ile çerezler gereklidir. Çerezler, tercihlerinizi hatırlamak, cihazınızı tanımak ve genellikle kullanıcı deneyimini geliştirmek gibi birçok farklı faaliyetin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Çerezlerin nasıl reddedileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://www.allaboutcookies.org/ bağlantılı web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Çerezlerin kontrolü ilgili herhangi bir sorununuz, endişeniz veya sorunuz varsa, web tarayıcınızın tedarikçisiyle iletişime geçmeli veya bize başvurmalısınız.

 

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;

 

-İnternet sitesindeki kullanımlarınız sonucunda tercih ve alışkanlarınızın belirlenmesi, kullanımların kişiselleştirilmesi ve bu hususta veri toplanması

-Sistem performanslarının artırılması ve ölçülmesi amacıyla site içerisindeki kullanıcı davranışlarını değerlendirmek, yapılan etkileşimleri tespit/analiz etmek

-Tarafınızca internet sitelerinin daha etkili kullanılabilmesi için teknik hizmetin sağlanması

-5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması

 

Hangi Tür Çerezler Kullanılmaktadır?

 

Temel/Zorunlu: Bu çerezler sitenin tüm işlevlerini yerine getirebilmesi, düzgün şekilde çalışabilmesi için mutlak surette gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler kullanılmaksızın internet sitemizin kontrolünün sağlanması, yanıltıcı işlem ve uygulamaların önlenmesi, kullanıcı oturumlarının korunması mümkün olmamaktadır. Bu çerezlere güvenlik önlemlerinin tam olarak alınabilmesi için ihtiyaç duyulduğundan çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi doğru şekilde çalışamayacaktır. Bu çerezler kullanım loglamalarının tutulabilmesine olanak sağlamakta, yetkisiz girişleri, ihtiyaç duyulmayan giriş işlemlerinin tespit edilebilmesine imkan tanımaktadır.

 

Analitik ve İşlevsel Çerezler: Bu çerezler, web sitesinin ziyaretçi sayısı, ziyaretlerin bağıntıları, site içerisindeki etkileşimleri, internet sitemizde hangi bölümlerin ve sayfaların ziyaret edildiği ve sair bilgilerin edinilmesine imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda Analitik verilerin elde edilmesi için kullanılmakta olan çerezler Google Analytics tarafından sağlanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarını analiz etmek amacı ile kullanılmaktadır. Tercihlerinizin hatırlanarak siteye ilişkin talep ve isteklere daha sağlıklı cevap verilmesine yaramaktadır. IP bilgileriniz gibi sitedeki kullanımlarınızdan elde edilecek veriler Google’a aktarılabilecektir. Site içindeki kullanımınız dolayısıyla IP adresiniz alınsa da bu veriniz işlenen diğer kişisel verileriniz ile eşleştirilmeyecek şekilde depolanmaktadır. Aly olarak, bu bilgiler web sitesindeki alışkanlıkları düzenlemek, değerlendirmek, faaliyetleri analiz etmek ve raporlamak amaçları ile hizmet alımı için Google’a aktarılmaktadır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için aşağıda paylaşılmakta olan bahse konu adresi ziyaret etmenizi ve incelemenizi önermekteyiz:

 

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

 

Performans Çerezleri: Kullanıcıların internet sitesindeki kullanımlarını tespit etmek, kullanımları değerlendirmek, internet sitesine ilişkin istatistiksel veriler elde etmek, kullanıcıların internet sitesindeki deneyimlerine dair anonim veriler edinmek amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler kullanıcılara dair anonim verilerin elde edilmesini sağlamakta olup kişiler ile bağdaştırılacak veya eşleştirilecek verilerin kazanımında kullanılmamaktadır. Performans çerezleri, sizlere internet sitemizdeki kullanımlarınızı iyileştirmek ve kullanıcı deneyimlerinizi bir adım öteye taşıyabilmek amacı ile kullanılmaktadır.  

 

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

 

İnternet tarayıcılarının çoğunluğu çerezlerin otomatik olarak kabul edileceği şekilde ayarlanmıştır. Bununla birlikte, yine internet tarayıcıların büyük çoğunluğunda çerezlerin engellenmesi veya cihazınıza yerleştirilmeden önce sizi uyarması gibi ayarları seçme imkanı tanınmaktadır. Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmanız halinde internet sitemiz beklenen şekilde faaliyet göstermeyebilir ve internet sitemizde yaptığınız gezinti sırasında belirli işlevler düzgün çalışmayabilir. Çerezleri silme faaliyeti sonucunda bu tarayıcı kullanarak önceden belirlediğiniz tercihlerin unutulmasıyla sonuçlanabilir. Bazı reklam çerezleri ise http://youradchoices.com/ adresinden kapatılabilir.

 

Çerezleri kontrol etmek için size yardımcı olabilecek bağlantılar aşağıdaki gibidir:

 

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

FireFox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Analytics    

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Adsense     

https://policies.google.com/?hl=en

Facebook

https://www.facebook.com/

Twitter

https://twitter.com/

Google DFP

https://policies.google.com/?hl=en

 

 

 

Bize Ulaşın

 

Çerez Politikasına ilişkin herhangi bir endişeniz, sorunuz veya görüşünüz olması halinde, lütfen info@alyfoods.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

PDF Olarak İndir

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesinde, kişisel verilerine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. ALYFOODS GIDA AŞ olarak (“Şirket” olarak anılacaktır.) bahse konu haklarınıza yönelik taleplerinizi Şirketimize iletebilmeniz amacıyla işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvuru Formu’nu (“Başvuru Formu” olarak anılacaktır.) bilgilerinize sunuyoruz.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca; Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

-Başvuru Sahibinin Şirketimize bizzat başvurması ile

-Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile

-Başvuru Sahibi tarafından güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak …………… kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine e-posta gönderilmek suretiyle

-Başvuru Sahibinin, Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-posta adresinin bulunması durumunda, bu adresinden Şirketimizin info@alyfoods.com adresine e-posta gönderilmek suretiyle iletilebilecektir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin başvuru adresine bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Macun Mah. Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi 4. Blok No: 136 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter aracılığı ile tebligat

Macun Mah. Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi 4. Blok No: 136 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla gönderim

…………@aly.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şirketimize kayıtlı e-posta adresinizden e-posta gönderimi

…………@aly.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.


 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir:

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Adı:

 

Soyadı:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

 

Adres:

 

 

 

 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

   Çalışan Adayı

   Mevcut Çalışan

   Eski Çalışan

   İş Ortağı (Bayi, Tedarikçi vb.)

   Müşteri

   Diğer: ……………………………………….

Şirketimiz ile iletişimde olduğunuz Departman/Birim: …........................................................................

           

İletişim Konusu: ..................................................................................................................................................................

 

 

   Eski Çalışanım

Lütfen Şirketimizde çalıştığınız yılları belirtiniz:

..............................................................................

 

 

 

   Çalışan Adayıyım (İş Başvurusu Yaptım)

Lütfen Şirketimize başvuru yaptığınız tarihi belirtiniz:

...........................................................................

      Müşteriyim

Lütfen hizmet alış tarihinizi ve ilgili bayimizi belirtiniz:

...........................................................................

      Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firmayı ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

...........................................................................

      Diğer:

.......................................................................................................................................................

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

…………………………………………………

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

-Adresime gönderilmesini istiyorum.

-Kayıtlı elektronik posta (KEP) yolu ile gönderilmesini istiyorum.

-Elden teslim almak istiyorum.

-Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilmesini istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin veya yetki belgesinin mevcut olması ve işbu Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir.)

 

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz, ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklanan taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi/Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin;

 

Adı-Soyadı                 :

Başvuru Tarihi          :

İmza                         :


Pre-loader